Et begivenhedsrigt år for den nye formand – Niels Folke Wulff Jørgensen.
Med denne beretning kigger jeg som SSIFs nye formand tilbage på et år der på mange punkter har været skelsættende i SSIF.

2023 har også været første reelle år efter Coronanedlukningerne og dette har betydet at alle aktiviteter har været oppe og køre på fuldt tryk igen. Det har været en fornøjelse at opleve hvordan der er kommet gang i både nye og gamle aktiviteter igen. SSIF er en forening i vækst og hvor der tages helt vildt mange gode og givende initiativer for idræts- og lokallivet. Det er en stor ære at stå i spidsen for SSIF og samarbejde med alle jer gode mennesker der tilsammen udgør fællesskabet i SSIF.

Ny administrationsmodel i SSIF
I april 2023 sagde vi farvel til Eva Morsbøl efter mere end 20 år som kasserer i SSIF og goddag til Pia Kidmose (Firmaet ”Kidmose – til gavn for mennesker”). Det er er markant anden aftale der er indgået med Pia ift den aftale der har været med Eva. Eva har i alle årene lagt en masse frivillige timer i SSIF og vi har kun afregnet hende et fast månedligt beløb. Et beløb der ikke stod mål med hendes timer – og som så er blevet fordelt ud efter medlemstal for afdelinger og udvalg.

Vi har med Pia valgt en aftale, hvor Pia i 2023 er blevet afregnet time-for-time for hendes arbejde og hun indrapporterer hver måned til Forretningsudvalget hvorledes hun har anvendt timerne.
Pia har, ud over at løfte arven fra Eva, igangsat en storstilet digitaliseringsindsats af regnskabsførelsen i SSIF. Dette sker dels med henblik på at gøre godkendelsesprocesserne nemmere, men også for at gøre det nemmere for de eksterne revisorer at godkende SSIFs regnskaber.
Vi ser desuden hen imod 2026, hvor der kommer øgende krav til foreninger ift at sikre digital dokumentation og generelt øgede krav om digitale økonomiske løsninger for alle foreninger.
Vi føler os meget trygge med Pia bag rattet i denne proces og vi takker Pia for hendes store arbejde og tålmodighed i bestræbelserne på at få udviklet nogle gode og fremtidssikrede bogføringsmodeller i SSIF.
En del af timerne til Pia i 2023 er også gået på at investere i en helt ny måde at præsentere budget- og regnskabsopfølgning på for afdelinger/udvalg + Hovedbestyrelsen. Dette vil I få nærmere indblik i, når regnskab og budget præsenteres senere

SSIF – en frivillig forening.
Pr 1.5.23 stoppede Kim Niemann som administrator for SSIF. Hovedbestyrelsen ønskede ikke at genbesætte stillingen, da man dels primært anser SSIF som en frivillig forening båret af det der kan løftes af frivillige hænder og dels et ønske om at minimere de centrale driftsomkostninger så meget som muligt.
Det har betydet at de opgaver der i en periode har ligget hos enten Eva eller Kim, nu enten ikke længere varetages, – ellers varetages af medlemmer fra FU/Hovedbestyrelsen.
Vi vil benytte os af anledningen til at sige mange tak til Kim for indsatsen i SSIF i den tid han var ansat som administrator.

Halfordelingsprocessen
Sidste års halfordelingsproces viste, at det ikke var en dag for tidligt at SSIF fik tildelt flere m2 hal-gulv i Sejs-Svejbæk! Det er min vurdering, at vi allerede nu ville kunne bruge næsten en hel hal mere for at kunne tilbyde den ønskede halkapacitet i udvalg og afdelinger OG være i stand til at tænke udvikling inden for nuværende og nye idrætsgrene.
Nogle afdelinger og udvalg har fundet halfordelingen problematisk ift at få tider der passer deres behov og samtidig indeholder den model vi anvender til fordelingen ikke mange muligheder for at ændre i tiderne, hvis man får nye behov i løbet af sæsonen. Disse problemer tager vi med ind i den nye halfordelingsproces der allerede starter i marts måned.
Vi er på ovennævnte baggrund glade for den melding der er kommet fra Silkeborg kommune om at det formentlig ikke er sidste gang der tænkes i idrætskapacitet i Sejs-Svejbæk.

Nye afdelinger og udvalg – og så et udvalg der lukker.
Vi kan i år glæde os over at Fitness igen ser ud til at få etableret en slagkraftig og alsidig bestyrelse som selvstændig afdeling. Fitness står over for et spændende udviklingsarbejde i forhåbentlig nye og udvidede rammer – i tæt samarbejde med bestyrelsen i Multihuset. Dette hører vi mere om senere på generalforsamlingen.

De to nyeste skud på stammen Volleyball og Basketball har også fået fat i Sejs-Svejbæk. Begge udvalg oplever dog besværlighederne ved at skulle etablere sig ift den manglende fleksibilitet i haltiderne. – Der arbejdes videre med at få de hele til at gå op. Der er også dialog om opstart af en gå/løbe-afdeling i SSIF.
Vi har i det indeværende år lukket SSIFs SUP-afdeling (Stand-up-paddel). Den har kørt på pumperne de sidste par år og trods mange ihærdige tiltag fra udvalgets side, har det ikke resulteret i en bæredygtig model – hverken hvad angår medlemmer eller økonomi. SSIF har i løbet af de sidste år arbejdet på at etablerer et samarbejde med Silkeborg Sejlklub om adgang til søerne via SSKs bådbroer. Vi er netop nu ved at lægge sidste hånd på en kontrakt der gør at SSK overtager SSIFs SUP-udstyr, samt finde frem til betingelserne for dette salg.

Genstart af halbyggeriproces
Kun få uger efter sidste års generalforsamling fik vi besked om, at man kommunalt havde fundet de fornødne midler til at kunne komme videre med haludvidelsen i Sejs-Svejbæk.
Der blev derfor indkaldt til en møderække med de interessenter der bidrog med midler til projektet. For SSIF handlede det om at komme videre i ”Trappemodellen” og de næste trin i denne hed: Erstatningshal for skolehallen, således at vi fik to sammenhændende full size haller med tilhørende fællesområder + et gymnastik springcenter.

Det stod hurtigt klart, at det var blevet dyrere at bygge siden de sidste beregninger i 2022 og alle projektets elementer måtte skæres til. I skrivende stund ser det dog ud til at lykkes og vi står over for, efter et politisk udvalgsmøde d. 6. marts, at kunne vise de endelige tegninger over byggeriet. Et byggeri der forventes færdigt januar 2026. 
SSIF godkendte på ekstraordinær generalforsamling d. 23. oktober 2023 at bruge 4,0 mill af de indsamlede midler på projektet (i samarbejde med Silkeborg kommune og Foreningen Rødder.)
Vi er meget spændte på at få den endelige klarmelding efter d. 6. marts, hvorefter pengene betales og byggeprocessen igangsættes.
Hovedbestyrelsen vil informere SSIFs medlemmer efterhånden som processen skrider frem.

Nyt låsesystem
Efter MANGE års tilløb har SSIF og Multihuset i fællesskab investeret i et nyt låsesystem til Multihuset, da det gamle system baserede sig på forældet teknologi og ikke fremstod driftssikkert. Særligt i ferieperioder drillede systemet og fejlene hobede sig op til stor frustration for både medlemmer og bestyrelse.
Det nye system, der er baseret på pinkoder frem for nøglebrikker, åbner for en større fleksibilitet i samspillet med Conventus og er samtidig en del nemmere at servicere.
Vi undgår også fuldstændigt administration af nøglebrikker, hvilket udgjorde en stor del af administratorens (Kim Niemanns) løn.
Der skal i arbejdet med at få det nye system op og køre, rettes en særlig tak til Per Lorentzen og Peter Kristensen for deres store arbejde.

Nye vedtægter
På sidste års generalforsamling blev det vedtaget, at SSIFs vedtægter skulle opdateres/fornys. Dette arbejde har pågået siden efteråret, hvor forskellige udgaver at udkast til nye vedtægter har været vendt og drejet i Hovedbestyrelsen.  I den forbindelse skal særligt Morten Laugesen og Eskild Lynge have en stor tak.
Mere omkring dette under et senere punkt på dagsordenen.

Reduceret tilskud fra Silkeborg kommune.

D. 6. november fik vi en besked vi i bestyrelsen lige måtte læse et par gange for at være sikker på at vi læste rigtigt! Det var en mail fra Silkeborg kommunen, hvori det blev kundgjort, at SSIF fremover kunne se frem til at modtage ca. 300.000,- mindre pr år i lokale- og medlemsstøtte. Rygterne havde gået i ugerne op til d. 6. november, men det var altså første på denne dato at det stod endelig klart at vi som enkelt forening blev reduceret så voldsomt i tilskuddene og at vi kun havde få uger til at indarbejde dette i vores budgetter!

På trods af læserbreve i avisen og et møde imellem Hovedbestyrelsen, Multihuset og det politiske udvalg (Kultur, Fritids, outdoor og idrætsudvalget), blev modellen gennemført og vi er nu som idrætsforening tvunget til at sende regningen videre til vores medlemmer. Vi mener at denne reduktion er uambitiøs og visionsløs i en kommune der gerne vil slå sig op på fine projekter som f.eks Bevæg for livet og en foreningsvenlig kommune.

Årsagen til at SSIF i særlig grad rammes af modellen handler om, at der i den nye beregningsmetode indregnes en større grad af socioøkonomiske forhold for områderne, og da vi bor i et højindkomstområde, vil vi blive ramt i særlig høj grad.
Modellen indeholder også en general besparelse på tilskud til foreninger i Silkeborg kommune på 1.000.000,-, hvilket også har forværret beregningsbetingelserne for os i SSIF.
Ifm. gennemgangen af budgettet vil det blive anskueliggjort, hvilke konsekvenser reduktionen får for SSIFs medlemmer i 2024.
Det er hovedbestyrelsens beslutning, at det manglende tilskud fordeles pr medlem i SSIF via et højere foreningsbidrag der dækker reduktionen. De enkelte afdelinger har så kunnet forholde sig til om dette har måtte resultere i kontingentstigninger. Jeg kan allerede nu afsløre at dette er tilfældet i langt de fleste afdelinger og udvalg.

Driften har fyldt meget i år …
På trods af den genstartede haludvidelsesproces er det primært de mange nye driftsmæssige tiltag der har lagt beslag på en stor det af Hovedbestyrelsens og formandsskabets tid i 2023. Der er enormt mange ting som Eva ”liige har ordnet” som har ligget og ventet på at nogle samlede handsken op og sat ind i et nyt system.
Noget har vi fået styr på, men der er fortsat områder, hvor vi søger efter en god og fremtidssikret model. Jeg vil i den forbindelse igen sende en stor TAK til næstformand Peter Kristensen for sit kæmpe arbejde med at sætte mange af de processer der før lå hos Eva og Kim i nye systemer. (Der må klappes, hvis det sømmer sig under en beretning.)

Visioner for det nye bestyrelsesår
Hovedbestyrelsen udarbejdede sidste forår en indsatsplan i de kommende bestyrelsesår. Nogle af de ting der skal kigges på, når den nye driftsmodel (altså overgang fra Eva Morsbøl til Pia Kidmose er fuldt implementeret) og haludvidelsesplanerne er på plads, handler om SSIFs bærende værdier, en ny kontingentstruktur – og ja, så skal vi jo også bare se at komme videre med ”Trappemodellen”, hvor næste trappetrin handler om at udvikle tennisafdelingens faciliteter. Det bliver på den baggrund et rigtigt spændende bestyrelsesår i Hovedbestyrelsen med mange vigtige beslutninger for SSIF.

Tak for ordet.